اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته ۶

سلام ای دوست ازلی.صدای مرا به خاطر داری.پر از شوق تو ام که به یادم آری.نه که ما پیش تر عاشق هم بودیم.همه ما عاشق هم بودیم.ما خدایان دوستی بودیم که تخم هجران کاشته شد.مارا به زمین تبعید کردند.من  این تخم را پروراندم.آبش دادم ثمرش وصل شد.همه چیز این گونه است.

نوشتن دیدگاه