اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

داستان کوتاه : فرصت

فرصت
The Opportunity
با همسرم جر و بحث شدیدی کردم. او نم یخواست قبول کند که در این موضوع واقعاً اشتباه
م یکند. حر فهایمان تندتر شد. به او گفتم: «بهتر است هر کدام ده دقیقه در آرامش بدون
حرف به این موضوع فکر کنیم ». سرش را تکان داد و به اتاق رفت. من هم زدم بیرون و بعد از
نیم ساعت که برگشتم، لباسش را عوض کرده بود. خندید و گفت: «من حق را به تو م یدهم
البته بدون معذر تخواهی .»
I had a serious quarrel with my wife. She did not want to admit that she really
makes mistake in this matter. When our voices raised, I said to her, “listen, it’s
better for both of us to think ten minutes about the problem in peace”. She
shook her head and went to the room. I dashed out and, after half an hour when
I returned home, she had changed her clothes, laughed and said: “you are right,
of course, but I never apologize”.

 

نوشتن دیدگاه